CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
băng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối
tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

CHI CỤC TRƯỞNG CHI cục HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Điều 31 Nghị định sổ 126 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục Hải quan quy định về chức năng; nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tố chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-HQHCM ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Cục Hải quan Thành phố Hồ chí Minh về việc quy định biên chế, địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư trực thuộc Cục Hải quan Thành phổ Hồ chí Minh;

Căn cứ Thông báo về tiền thuế nợ số 1479/TB-ĐT ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư;

Theo đề nghị của Đội Quản lý thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với: Công ty TNHH Hoshino Viẹt Nam, địa chỉ: Lô số C55/II Đường số 8, KCN Vĩnh LỘC, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, mã số thuế: 0303514438 mở tại Ngân hàng MUFG Bank, Ltd - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp số 1589/TB-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư;

Lý do bị cưỡng chế: Không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ nêu trên;

Số tiền bị cưỡng chế: 6.109.912 đồng;

(Bằng chữ: Sáu triệu một trăm lẻ chín ngàn chín trăm mười hai đồng)

Yêu cầu Ngân hàng MUFG Bank, Ltd - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trích tiền từ các tài khoản của Công ty TNHH Hoshino Việt Nam;

Điều 2. Công ty TNHH Hoshino Việt Nam phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Ngân hàng MUFG Bank, Ltd - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền nêu tại Điều 1 của Quyết định này để nộp vào tài khoản số 7111.0.2995224 mở tại kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục lục ngân sách như sau:

Tiền thuế nhập khẩu:                 (Mã NDKT: 1901):   739.890 đồng

Phạt chậm nộp thuế nhập khẩu:   (Mã NDKT: 4936): 4.881.838 đổng.

Phạt chậm nộp thuế GTGT:         (Mã NDKT: 4928):    488.184 đổng.

Tổng cộng: 6.109.912 đồng.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty TNHH Hoshino Việt Nam nhỏ hon số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng MUFG Bank, Ltd - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiêu đế duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực. Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Ngân hàng MƯFG Bank, Ltd - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo cho cơ quan quản lý thuế (Đội Quản lý thuế Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tu - Cục Hải quan TP.HỒ Chí Minh) theo địa chỉ: Số 73, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 028.38211673.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 20/8/2021 đến ngày 19/9/2021.

Quyết định có 02 trang không tách rời./.

 

1191/QÐ-ÐT
QUYẾT ĐỊNH về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế băng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng
20/08/2021
20/08/2021
19/09/2021
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Xuân Bình