CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN ĐẠI HÓA THU NGÂN SÁCH

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG 

Hỗ trợ doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu tự xuất ra GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Mẫu số: C1- 02/NS)

 

Các thông tin tự xuất ra như sau:


» Tất cả các loại Thuế phải nộp, Mã nội dung kinh tế từng loại.
» Mã số thuế, Tên Doanh nghiệp, Địa chỉ, Mã chương, Mã ngành.
» Tài khoản Kho bạc, Mã cơ quan thu nơi mở tờ khai.
» Danh sách các Ngân hàng có tham gia phối hợp thu.
» Toàn bộ thông tin chi tiết Tờ khai.

Ghi chú:
(*) Để sử dụng chức năng này, Doanh nghiệp cần Đăng nhập với Tài khoản VNACCS do Hải Quan đã cung cấp. Thông tin tài khoản bao gồm: Mã người sử dụng và Mật khẩu.(Không cần Mã thiết bị, Khóa thiết bị, Chữ ký số)
(*) Có thể sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản VNACCS để in cho các doanh nghiệp khác nhau.

(*) Ứng dụng có thể chạy trên các nền tảng Android, iOS, Windows Phone

 

1.1 Hướng dẫn cài đặt trên Android (Play Store):

 

Bước 1: Tìm kiếm với từ khóa "Hai quan":

 

 

HOẶC sử dụng phần mềm đọc QRCode trên Android scan hình sau:

 

HOẶC click vào liên kết

 

Bước 2: Cài đặt ứng dụng:

 

 

1.2 Hướng dẫn cài đặt trên iOS (iTunes):

 

Sử dụng phần mềm đọc QRCode trên iOS scan hình sau:

 

HOẶC click vào liên kết

 

2. Hướng dẫn sử dụng:

 

Bước 1: Chạy ứng dụng "Cục HQ Tp.HCM"

 

 

Bước 2: Chọn chức năng "Phối hợp thu"

 

 

Bước 3: Nhấn nút "THỰC HIỆN" trên màn hình giới thiệu chức năng

 

 

 

Bước 4: Nhập "Số tờ khai" VNACCS cần in GIẤY NỘP TIỀN

 

 

 

Bước 5: Nếu chưa từng đăng nhập tài khoản thì hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập:

 

 

Bước 6: Đăng nhập thành công, ứng dụng sẽ tự động xuất ra thông tin GIẤY NỘP TIỀN:

(Kiểm tra thông tin sẽ xuất ra GIẤY NỘP TIỀN, có thể hiệu chỉnh lại nếu muốn thay đổi)

 

 

 

 

Bước 7: Chọn "XEM BẢN IN" để xuất ra file WORD:

 

 

Bước 8: Chọn "GỬI EMAIL" để gửi đến địa chỉ cần lưu trữ hoặc để in trên máy tính:

 

 

Bước 9: Nội dung GIẤY NỘP TIỀN trên file WORD:

 

 

Bước 9: Cũng từ chức năng này, cho phép xem thông tin chi tiết toàn bộ tờ khai:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ CÔNG